Σάββατο, 21 Ιανουαρίου 2017

Help for Families in Greece

IOCC and partner Apostoli, the humanitarian arm of the Church of Greece,
are providing relief to Greece's most vulnerable.

Here's how you can help: https://iocc.org/giveforGreece

Δεν υπάρχουν σχόλια: