Τρίτη, 24 Ιανουαρίου 2017

Renaissance Instrumental Music (Josquin)

Ile fantazies de Joskin - La plus de plus à 3 - [ohne Titel] à 4 - La spagna à 3  
La spagna à 5 - [ohne Titel] à 4 - Fortuna desperata - Fortuna 
desperata à 3 - Fortuna desperata à 4

performed by Ensemble Leones

Δεν υπάρχουν σχόλια: