Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2017

Η Αχειροποίητη Εικόνα της Παναγίας της Προδρομίτισσας.

Εν τω Κυριακώ εύρηται ανηρτημένη επί του
κατ’ ανατολάς αριστερού κίονος αχειροποίητος εικών
της Θεομήτορος μόνον κατά την μορφήν, ην ο εν Ιασίω ζωγράφος
Γιωργάκης Νικολάου ονόματι πολλά μοχθήσας και μη δυνηθείς να ιστορήση
κατά την θέλησιν του τότε Δικαίου της σκήτης Νήφωνος Ιερομονάχου (1857-1870)
και κατά την ιδίαν αυτού τέχνην παρήτησεν ανεπιμέλητον εν ερμαρίω,
ίνα παραλάβη αυτήν ο ειρημένος Δικαίος.


Δεν υπάρχουν σχόλια: