Σάββατο, 25 Μαρτίου 2017

Kamchatka Volcano Awakens From 250-Year Slumber Spewing Huge Ash Plume


The Kambalny volcano 
on the Kamchatka peninsula 
has started spewing ash after waking 
from a 250 year period of inactivity.


Δεν υπάρχουν σχόλια: